SMS

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ŻAPN w Żywcu


 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego ŻAPN w Żywcu

Warunki, kryteria przyjęć, terminarz

1. Do Szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

  2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do Szkoły;

  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, w warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.

  4. Uzyskali odpowiednią ilość punktów ze świadectwa (przedmioty brane pod uwagę:
    j. polski, matematyka, j. angielski, wychowanie fizyczne) oraz egzaminu ósmoklasisty.

2. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

3. Do szkoły nie mogą być rekrutowani uczniowie mający opóźnienie programowe w nauce szkolnej oraz uczniowie z naganną oceną zachowania.

4. Do szkoły nie mogą być rekrutowani uczniowie z niepełnosprawnością umysłową.

5. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I LO do 10 lipca (informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły do 15 lipca.

7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I LO 15 lipca (informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

8. Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia 2020 r.

I. Warunki zgłaszania i przystąpienia do testów sprawnościowych dla kandydatów do I klasy LO i do klas programowo wyższych

1. Zgłaszanie uczniów do testów sprawnościowych – wymagane są wcześniejsze zapisy - mailowo sms-zapn@wp.pl lub telefonicznie 502 500 760 (prosimy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon kontaktowy, dyscyplinę i klasę, do której kandydat chce przejść testy) lub składając podanie do szkoły.

2. Kandydat do testów powinien posiadać następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia /Załącznik nr 1/

  2. Zgodę rodziców do udziału w testach sprawnościowych /Załącznik nr 2/

3. Testy sprawnościowe do Liceum Ogólnokształcącego dla profilu piłka nożna
oraz testy ogólne dla pozostałych dyscyplin odbędą się w maju 2020 (data dzienna zostanie podana później).

II. Pozostałe dokumenty potrzebne do postępowania rekrutacyjnego kandydata do szkoły:

1. Podanie o przyjęcie do LO MS ŻAPN.

2. Pozytywny wynik testów sprawnościowych.

3. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (lub klasy programowo niższej).

4. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

III. Pozostałe informacje takie jak kryteria, liczby punktów oraz terminy i regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w sekretariacie szkoły.