SMS

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego ŻAPN w Żywcu


 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego ŻAPN w Żywcu

Warunki, kryteria przyjęć, terminarz

1. Do Szkoły przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do Szkoły;
  3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, w warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym prowadzone jest szkolenie sportowe.

2. Do klas programowo wyższych przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

3. Do szkoły nie mogą być rekrutowani uczniowie mający opóźnienie programowe w nauce szkolnej oraz uczniowie z naganną oceną zachowania.

4. Do szkoły nie mogą być rekrutowani uczniowie z niepełnosprawnością umysłową.

5. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I do 30 czerwca (gablota w szkole oraz informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

6. Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego dla klas II-VIII w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 1 lipca (gablota w szkole oraz informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły do 5 lipca.

8. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej 5 lipca (gablota w szkole oraz informacja telefoniczna w sekretariacie szkoły).

9 Postępowanie uzupełniające trwa do 31 sierpnia bieżącego roku.

I. Warunki zgłaszania i przystąpienia do testów sprawnościowych dla klas I-VIII

1. Zgłaszanie uczniów do testów sprawnościowych – wymagane są wcześniejsze zapisy - mailowo sekretariat@e-smszapn.pl lub telefonicznie 502 500 760 (prosimy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, telefon kontaktowy, dyscyplinę i klasę, do której kandydat chce przejść testy) lub składając podanie do szkoły.

2. Kandydat do testów powinien posiadać następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym zdrowiu /Załącznik nr 1/
  2. Zgodę rodziców do udziału w testach sprawnościowych /Załącznik nr 2/

3. Testy sprawnościowe do Szkoły Podstawowej dla profilu piłka nożna oraz testy ogólne dla pozostałych dyscyplin odbędą się we wcześniej wyznaczonym terminie.

II. Pozostałe dokumenty potrzebne do postępowania rekrutacyjnego kandydata do szkoły:

1. Podanie o przyjęcie do SP MS ŻAPN

2. Pozytywny wynik testów sprawnościowych

3. Po zakończeniu roku szkolnego świadectwo promocji do klasy programowo wyższej (dotyczy klas II-VIII).

III. Pozostałe informacje takie jak kryteria, liczby punktów oraz terminy i regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w sekretariacie szkoły.

IV. Dokumenty do pobrania: