SMS

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Żywiecka Akademia Piłki Nożnej sp. z o.o.
  z siedzibą w Żywcu, ul. Grunwaldzka 5, 34-300 Żywiec.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja do szkoły, wypełnianie obowiązków kształcenia
  i wychowania dzieci, nałożonych:

  1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

  2. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe,

  3. Rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.

 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Żywcu, Klub sportowy TS Stal Śrubiarnia, w uzasadnionych przypadkach kluby sportowe współpracujące z wymienionymi szkołami.

 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a następnie archiwizowane zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania
  z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (DzU, Nr 167, poz. 1375).

 5. Posiada Pan/Pani prawo:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych;

  2. Sprostowania swoich danych osobowych;

  3. Usunięcia swoich danych osobowych;

  4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  5. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  6. Przenoszenia swoich danych osobowych;

  7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych
   z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art.21 RODO.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych będzie to skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do wybranej szkoły.

 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

 1. Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

 2. Do Szkół Mistrzostwa Sportowego ŻAPN nie mogą być rekrutowani uczniowie mający opóźnienia programowe w nauce szkolnej oraz uczniowie z naganną ocenę z zachowania

 3. Dla kandydatów do SMS ŻAPN ustala się obowiązkowy egzamin sprawnościowy ogólnorozwojowy oraz techniczny mający ujawnić predyspozycje i uzdolnienia ruchowe

 4. Uczniowie przyjmowani są na podstawie zaświadczenia lekarza POZ stwierdzający bardzo dobry stan zdrowia, pozytywny wynik egzaminu sprawnościowego, do LO posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  i pozytywy wynik egzaminu ósmoklasisty.