SMS

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Kadra trenerska

Kadra Trenerska Pływanie

Taniec sportowy

Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem, gimnastyką i tańcem. Poprzez taniec, gimnastykę uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów. Uzyskuje elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne przyczyniają się do umiejętności i łatwości obcowania w towarzystwie. Przez ruch ciała uczą się dzieci nawiązywać kontakt z otaczającym nas światem. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się istotnymi elementami terapii, ponieważ ruch znosi napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Następuje wzmocnienie mięśni, rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga, jednym słowem znaczenie tańca, gimnastyki w korygowaniu wad postawy jest bezsporne. Ruch przy muzyce wzmaga postawę kreatywności, integruje człowieka wewnętrznie i otwiera na twórcze poszukiwania. Pośrednio wpływa na samoocenę uczniów.


CELE OGÓLNE

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
 • Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych.
 • Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach gimnastyczno– tanecznych.
 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką.
 • Kształtowanie zainteresowania tańcem i ruchem przy muzyce.
 • Pokazanie muzyki, gimnastyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej i sposobu spędzania wolnego czasu.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Nauczanie harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom, samoopanowania, odpowiedzialności.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.
 • Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała.
 • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej.
 • Kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń.
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością.

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń:

 • Poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
 • Potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
 • Rozwija swoje zainteresowania.
 • Kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.
 • Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.
 • Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na funkcjonowanie całego organizmu.
 • Wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego.
 • Uczy się harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom.
 • Nabywa umiejętności szybkiej orientacji i decyzji oraz uwagi.
 • Wdraża się do przestrzegania ładu i porządku.
 • Rozwija koordynację i sprawności ruchową.
 • Kształci własną wrażliwość estetyczną.
 • Wyraża siebie poprzez współtworzenie układów tanecznych.
 • Wyrabia nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Potrafi efektywnie współdziałać w grupie.
 • Radzi sobie z tremą związaną z występami na scenie i przed publicznością.

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczeń:

 1. Rozwija swoje zainteresowania. Jest animatorem kultury.
 2. Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.
 3. Dopasowuje ruch do charakteru muzyki i poruszać się zgodnie z rytmem.
 4. Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec lub układ taneczny, gimnastyczny.
 5. Odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych.
 6. Radzi sobie z tremą związana z występami na scenie i przed publicznością.
 7. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska, bierze udział w uroczystościach, akademiach, festynach i zawodach tanecznych.
 8. Współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.
 9. Poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony.
 10. Przyjmuje słowa krytyki z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

 1. Systematyczna praca na zajęciach.
 2. Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń.
 3. Dyskusja nad układem choreograficznym.
 4. Poznanie podstawowych kroków.
 5. Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela.
 6. Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów ciała podczas tańca.
 7. Łączenie elementów gimnastyki i tańca w całość – tworzenie zespołowego układu tanecznego.
 8. Ćwiczenia utrwalające koordynację ruchów tanecznych całego zespołu.
 9. Uświetnianie swymi występami imprez szkolnych, festynów środowiskowych oraz udział w zawodach tanecznych